Walne Zgromadzenie - rok 2023

Walne Zgromadzenie 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje o Walnym Zgromadzeniu w 2023 r.
 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2023 r.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym oraz informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2022 roku.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.
 4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r. Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
 5. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 r.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 r.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto za 2022 r.
 10. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w latach 2023-2024.
 12. Uchwała w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 13. Uchwała w sprawie zbycia działki gruntu.

Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj