Walne Zgromadzenie - rok 2022

Walne Zgromadzenie 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje o Walnym Zgromadzeniu w 2022 r.

  1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2022 r.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 i 2021r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym.
  3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2020 r. do marca 2022 r.
  4. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego  na dzień 31.12.2020 i 31.12.2021rok Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
  5. Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 i 2021 r.
  6. Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2020 r. do marca 2022 r.
  7. Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Finansowych Spółdzielni za 2020 i 2021 r.
  8. Uchwały w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2020 i 2021 r.
  9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
  10. Uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w latach 2021-2023.

Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj