Walne Zgromadzenie - rok 2018

Walne zgromadzenie 2018 - uzupełnienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach informuje, że Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2018 r. uzupełniony został o punkty
8)m –podjęcie Uchwały nr 14/2018 w sprawie zbycia nieruchomości
8)n –podjęcie Uchwały nr 15/2018 w sprawie zbycia działek drogowych.

Walne Zgromadzenie 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje o Walnym Zgromadzeniu w 2018 r.

 1. Uchwała nr 10/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na części.
 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2018 r.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2017 r.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto za 2017 r.
 9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w latach 2018-2019.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
 12. Uchwała w sprawie zbycia pawilonu handlowo - usługowego przy Osiedle Sudeckie 10 w Świebodzicach.
 13. Uchwała w sprawie przeniesienia własności nowych lokali mieszkalnych na rzecz Członków Spółdzielni.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia dofinansowania i zaciągnięcia zobowiązania.
 15. Uchwała w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej.

Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj