Walne Zgromadzenie - rok 2017

Walne Zgromadzenie 2017

 1. Uchwała nr 25/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na części.
 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2017 r.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.
 5. List polustracyjny z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1 lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 r.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2016 r.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto za 2016 r.
 10. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w latach 2017-2018.
 12. Uchwała w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w 2017 roku. 


Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj