Walne Zgromadzenie - rok 2016

Walne Zgromadzenie 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje o Walnym Zgromadzeniu w 2016 r.

 1. Uchwała nr 6/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na części (załącznik nr 1 do uchwały).
 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2016 r.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2015 r. do marca 2016 r.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 r.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2015 r. do marca 2016 r.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2015 r.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto za 2015 r.
 9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w latach 2016-2017
 11. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
 12. Uchwała w sprawie zbycia działek.

Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj