Walne Zgromadzenie - rok 2015

Uzupełniony porządek obrad walnego zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach informuje, że Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia w 2015 roku uzupełniony został o odwołanie Członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z członkostwa w Spółdzielni (§ 17 Statutu Spółdzielni).

Szczegóły do pobrania tutaj

Walne Zgromadzenie 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje o Walnym Zgromadzeniu w 2015 r.
 1. Uchwała nr 9/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na części (załącznik nr 1 do uchwały).
 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2015 r.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2014 r. do marca 2015 r.
 5. Informacja na temat przeprowadzonej lustracji pełnej z całokształtu działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2013 roku.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2014 r. do marca 2015 r.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2014 r.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto za 2014 r.
 10. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w latach 2015-2016
 12. Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
 13. Uchwała w sprawie zbycia działek.
 14. Uchwała w sprawie zbycia lokali mieszkalnych Spółdzielni.
 15. Uchwała w sprawie zbycia garażu.

Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj