Walne Zgromadzenie - rok 2014

Zgłoszenie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie spółdzielni

Działając na podstawie przepisu § 33 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, zgłaszamy projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, polegający na uchyleniu z § 65 Statusu ustępu 3, w brzmieniu: "Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Spółdzielnię własności lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego".

Szczegóły do pobrania tutaj (dokument PDF)

Uzupełniony porządek obrad

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach informuje, że Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia w 2014 r. uzupełniony został o punkt będący realizacją żądań wniesionych przez Członków Spółdzielni na podstawie § 33 Statutu.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionej przez grupę Członków w trybie określonym w § 33 Statutu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.

Szczegóły do pobrania tutaj (dokument PDF)

Walne Zgromadzenie 2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje o Walnym Zgromadzeniu w 2014 r.

 1. Uchwała nr 10/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na części (załącznik nr 1 do uchwały).
 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2014 r.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 r.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2013 r.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto za 2013 r.
 9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w latach 2014-2015
 11. Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
 12. Uchwała w sprawie zbycia działek.

Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj (dokument ZIP).